Hlavná budova školy: Slovenského raja 16

Špeciálna základná škola v Letanovciach bola zriadená v roku 1980. Vtedajšia „Osobitná škola“ vznikla za podpory Krajského národného výboru v Košiciach, ktorý dal súhlas zriadiť pre mentálne retardované deti školu so samostatným riaditeľstvom. Boli zriadené dve triedy a to 1. ročník a 2. ročník. V obidvoch ročníkoch bolo po 15 žiakov. Vybrala ich po dôkladnom psychologickom vyšetrení vtedajšia „ Základná deväťročná škola “ v Letanovciach prostredníctvom Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne v Spišskej Novej Vsi a Okresného národného výboru- odboru školstva, ktorý vydal rozhodnutie o ich zaradení do novozriadenej školy.

Vyučovanie sa začalo 1. septembra 1980. Z titulu založenia novej školy bola školská slávnosť za účasti zástupcov Krajského národného výboru v Košiciach, Okresného národného výboru v Spišskej Novej Vsi a Miestneho národného výboru v Letanovciach.

Učebne novozriadenej školy boli v budove ZDŠ až do roku 1986. Pre veľký nárast žiakov neskoršie priestory neboli postačujúce a škola sa premiestnila do bývalej školskej jedálne na ulicu Slovenského raja č. 16, kde sídli aj v súčasnosti.

Prvou riaditeľkou bola pani učiteľka Oľga Šefčíková, ktorá zároveň bola triednou učiteľkou v 1. ročníku a v 2. ročníku bola triednou pani učiteľka Jana Šimčáková.

Vyučovať sa začalo podľa nových učebných plánov pre 1.-3. ročník. V tom čase neboli dodané žiadne učebnice. Učebné texty žiaci čítali z tabule , všetky učebné pomôcky si museli učiteľky zhotovovať a celý vyučovací proces improvizovať.

Najväčšou zmenou škola prešla v roku 1999 kedy prešla pod nového zriaďovateľa – Krajský úrad v Košiciach a zároveň jej bola udelená právna subjektivita.

Od založenia školy až po súčasnosť sa značne zmenili podmienky vo všetkých oblastiach, ktoré determinujú edukačný proces. Najväčšie zmeny nastali v počte žiakov, v počte učební, v náraste pedagogického zboru, ktorý je kvalifikovaný a disponuje všetkými schopnosťami , ktoré umožňujú vychovávať a vzdelávať žiakov modernej doby- žiakov 21. storočia.