Hlavná budova školy: Slovenského raja 16

Stravovanie žiakov

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni na ulici Školskej č.55, ktorej zriaďovateľom je obec Letanovce.

Vzhľadom na to, že viac ako 50% žiakov sa nachádza v hmotnej núdzi, nárok na dotáciu na stravu majú žiaci celej školy. Výška dotácie je nasledovná:

Dotácie v zmysle Výnosu MPSVR SR:

Dávka v hmotnej núdzi, príspevky k dávke a dotácie v zmysle výnosu MPSVR SR

Výnos MPSVR SR o poskytovaní dotácií

V zmysle predmetného výnosu je možné poskytnúť deťom, ktoré žijú v rodinách, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima:

Dotáciu na stravu a školské potreby

Poskytovanie obedu a iného jedla deťom v predškolských zariadeniach, základných školách a špeciálnych základných školách.

Poskytovanie zošitov, písacích potrieb, učebníc, nevyhnutných individuálnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom v škole alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.

Stravovanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci dostávajú od zamestnávateľa dotáciu za každý odpracovaný deň vo výške 1,76 eura formou stravného lístku. Nárok majú všetci zamestnanci, ktorých pracovný úväzok je vyšší ako 50% pracovného času t.j. 4 hodiny denne.